ท้องและฝาเรือ :ที่นั่ง :เครื่องยนต์ :

ป้อมคนขับ :